Det offentliga rummet blir alltmer förtätat och kommersialiserat. Det gestaltas ofta för den vuxna delen av befolkningen. Barn hänvisas till hårdgjorda ytor och tillrättalagda lekplatser. Vildmarken, den orörda naturen där man på egen hand kan upptäcka, leka, lära och skapa – var finns den?
I projektet ”Kojan” söker Österängens Konsthall tillsammans med fyra konstnärer och konstnärskollektiv och barn i åldrarna 4-12 år efter nya lösningar och svar på hur platser för barn kan utformas, skapas och användas och därmed också nya metoder för hur dessa kan skapas. Projektet drivs av Österängens Konsthall & Konstfrämjandet och finansieras av Kulturrådet.  Projektet samarbetar med Huskvarna Folkets Park, Biosfärområde Östra Vätterbranterna och fritidshem och förskolor i Jönköpings kommun. Nyheter och dokumentation om projektet publiceras på denna sida.
Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Linda Tedsdotter: linda@tedsdotter@osterangenskonsthall.se

Medverkande konstnärer & designers:

  • Robin Tidblom & Ruben Wätte
  • aghili/karlsson
  • Hillevi Cecilia Högström
  • Lekkontoret

2022-12-12
Seminarium Kojan

Den 12 december 2022 bjöd vi in konstnärer, forskare, pedagoger och andra intressenter till ett seminarium om barns relationer till spontan lek, spontana lekplatser samt hur man kan arbeta med medskapande- och deltagandeprocesser.
Ahmed Al-Breihi och Xinga Li från projektgruppen ”Riskful play” i Vallentuna kommun berättade om sitt arbete med att inkludera barn i gestaltandet av lekmiljöer och värdet av möjligheter till risktagande lek. Astrid Göransson och David Skog, konstnär respektive fotograf, berättade om hur de arbetat med deltagande i platsspecifika gestaltningsprocesser. Maria Hammarsten, fil. lic i pedagogik vid Jönköping University och Margareta Häggström, filosofie doktor o lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs Universitet, redogjorde för sina respektive forskningsfält och presenterade den forskningsplan de skrivit för att följa projektet ”Kojan” med avseende på estetiska lärprocesser.
Under dagen presenterade också deltagande konstnärerna och designerna, Robin Tidblom & Ruben Wätte, aghili/karlsson, Hillevi Cecilia Högström och Cathrine Paterson, Lekkontoret sina respektive praktiker.