Österängens Konsthall söker konstnärer till konstprojektet ”Naturen tar över”

Vi söker sju konstnärer för att delta i konstprojektet “Naturen tar över” som drivs tillsammans med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och Vätterhem. Projektet finansieras av Statens Konstråd inom ramen för deras uppdrag ”Lokala konstprojekt”. Deltagarna ska undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv med offentliga gestaltningar som metod. Intresseanmälan riktar sig mot utbildade och/eller yrkesverksamma konstnärer och anmälan görs genom konstpool.se. Se konstpool för information om arvode, budget, tidsplan, budget m.m. Anmälan stänger den 18 februari.

Till anmälan

For english speakers: Applications are sent through konstpool.se. and an english translation of the application process can be found as a PDF here.

Unfortunately konstpool.se doesn’t offer the possibility to view the application process in english. Instead we recommend you use Google translate’s web browser extension when going through the application process on konstpool.se. You can find the extension here on googles web store.

 

Kontakt: jesper.andersson@osterangenskonsthall.se

—————————————————————————————————————————————————-

Information om projektet:

Österängens Konsthall i Jönköping kommer i samarbete med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och det kommunala fastighetsbolaget Vätterhem i detta projekt att undersöka Österängen och det närliggande biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv. Som metod kommer offentliga permanenta och semi-permanenta gestaltningar att användas. Projektet är finansierat av Statens Konstråd.  
 
Sju konstnärer kommer att bjudas in till Österängen och biosfärområdet för två dagars utflykter och seminarier i maj 2019 (med möjlighet till fler besök under sommaren). Exakta datum annonseras i samband med att vi kontaktar de utvalda konstnärerna.  
 
Fem skissuppdrag avser semi-permanenta gestaltningar, dessa skissuppdrag ersätts med 16000 SEK exkl. moms. Av dessa fem skisser väljs högst tre ut för genomförande och då utgår en genomförandebudget på 80000 SEK exkl. moms.   
 
Två konstnärer kommer att få i uppdrag att föreslå permanenta gestaltningar och dessa skissuppdrag ersätts med 30000 SEK exkl. moms. Här väljs ett av förslagen ut för genomförande och då utgår ett arvode på 232000 SEK exkl. moms.  
 
Skissperioden för deltagarna pågår från maj fram till 16 september 2019. Inkomna förslag bedöms av en jury och efter urval är produktionstiden för de färdiga verken september 2019 till maj 2020.  
 
Vi söker huvudsakligen konstnärer som i sin praktik på olika sätt utforskar relationerna mellan människa, djur och natur; men även konstnärer som arbetar tvärvetenskapligt eller med närliggande ämnesområden är av intresse.  
 
Samarbetet med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna innebär en möjlighet för konstnärerna att ta del av den kompetens som finns där i form av biologer, pedagoger, lantbrukare, trädgårdsmästare, kulturhistoriker m.m. Vi vill skapa förutsättningar för de inbjudna konstnärerna att i sina processer hitta givande och personliga samarbeten hos de inblandade parterna i konsthallen, biosfärområdet och hos fastighetsbolaget Vätterhem.  
 
Sedan Österängens Konsthall öppnade 2015 har vår ambition varit att spränga den vita box som en traditionell konsthall utgör och på olika sätt förlägga vår verksamhet ute i stadsdelen. Flera offentliga konstprojekt har tidigare genomförts, de flesta dock av tillfällig natur. Vår vision med ”Naturen tar över” är att sammanföra olika kompetenser in i processen att gestalta offentliga miljöer; den hos ett antal professionella konstnärer och den kunskap som återfinns i biosfärområdet om biologisk- samt social mångfald och ekologisk hållbarhet. Vi vill undersöka hur offentlig konst kan samverka med natur och boende på Österängen på nya sätt. Vi efterlyser särskilt och välkomnar konstnärer och konstnärsgrupper som är intresserade av att omförhandla föreställningen om offentliga gestaltningar och vi kräver inte att alla de verk som uppförs ska vara beständiga för evinnerlig tid.  
 
Vi vill också poängtera att vår utlysning inte är en offentlig upphandling. Vårt projekt är en del i Statens Konstråds uppdrag att undersöka alternativa processer vid framställning av offentlig konst i Sverige. Ambitionen är att deltagande konstnärer ska ges möjlighet att i vårt projekt få experimentera med sin egen praktik och engagera sig i ett samtal om den offentliga konstens förutsättningar, problem och potential i vår samtid. Vilka etablerade metoder är värda att följa och bevara i framställningen av offentlig gestaltning? Och vilka slags informella metoder kan utvecklas för att bistå okonventionella konstnärliga processer? Det är några av frågorna vi vill besvara inom projektet.    
 
Österängens Konsthall drivs av en ideell förening som idag har över 350 medlemmar. Österängen är en stadsdel mellan Jönköping och Huskvarna som uppfördes i slutet av 1950-talet. Idag bor här cirka 3 500 personer. Området ligger utmed E4:an och präglas av stora grönytor mellan huskropparna. Som i de flesta bostadsområden råder en biologisk monokultur i form av gräsmattor, icke-blommande träd och buskar. En del arter har det enklare än andra att anpassa sig och hitta goda livsmiljöer här; såsom harar, änder, duvor, gäss och vissa insekter. I likhet med de flesta andra urbana platser har detta gett upphov till ett skevt ekosystem och det finns en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Men hur väl rimmar ett vildvuxet och naturligt landskap med de rådande landskapsarkitektoniska ideal som följs av bostadsbolagen och parkförvaltningarna idag? Hur långt är vi beredda att släppa naturen inpå våra liv? Vad händer om man låter naturen ta över?


Övrig information  
* Med uttrycket “semi-permanenta verk” menar vi offentliga gestaltningar som i sitt koncept, utformning eller andra skäl endast är tänkta att visas under en viss tidsperiod. Perioden kan variera mellan 1-6 år beroende på vad vi kommer överens om.  
 
* Konstnärer står i regel själva för montering och transport av verk, men viss hjälp från Vätterhems tekniker och konsthallens egen personal kommer att finnas tillgänglig beroende på verkens olika förutsättningar.  

Till anmälan


Länkar  
Läs mer om Österängens konsthall på www.osterangenskonsthall.se  
Läs mer om Biosfärområdet östra vätterbranterna på www.ostravatterbranterna.se  
Läs mer om vätterhem www.vatterham.se  
Läs mer om Statens Konstråds projekt “Lokala Konstprojekt”.

Se tidigare pressutskick ”Österängens Konsthall beviljas 1 127 000 kronor från statens konstråd”