Österängens Konsthall i Jönköping har beviljats 1 127 000 kronor från Statens Konstråd för projektet “Naturen tar över”. Projektet ska genomföras i samarbete med bland andra Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och ska resultera i flera offentliga, konstnärliga gestaltningar på Österängen.
Sedan Österängens Konsthall öppnade 2015 har ambitionen varit att spränga den “vita box” som en konsthall är och på olika sätt ta sig ut i bostadsområdet. Flera projekt har genomförts tillsammans med olika konstnärer, som till exempel “Monument” 2017 och nu senast “Utsikter från Österängen”. Båda har varit framgångsrika, men av tillfällig natur. Med projektet “Naturen tar över” är tanken att projektet ska resultera i både permanenta, semi-permanenta och tillfälliga verk på Österängen.
– Synen på konst i det offentliga rummet har förändrats. Förr uppförde man en bronsskulptur som skulle stå i hundra år, idag är det offentliga rummet mer föränderligt och då är det naturligt att konsten också är det, säger Johanna Linder, som ser projektet som ett led i visionen om en hel konstpark på Österängen.
Statens Konstråd har i sin urvalsprocess premierat projekt som har kunnat förena konstnärlig kvalitet med lokal förankring och nyskapande. I Österängens Konsthalls fall innebär det bland annat att man valt att samarbeta med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Österängen är område med stora grönytor mellan huskropparna – men det är samtidigt en “monokultur” i form av gräsmattor och icke-blommande träd och buskar. Här finns en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Vad händer om man låter naturen ta över?
Genom att sammanföra två kompetenser – den hos ett antal professionella svenska och internationella konstnärer och den som finns i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna om biologisk mångfald, hoppas Österängens Konsthall på en rad spännande konstupplevelser.
Utöver den dryga miljonen från Statens Konstråd stöds projektet också av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem.

Mer information om projektet kommer inom kort!

För frågor: jesper.andersson@osterangenskonsthall.se