Varför älskar inte alla Vättern? Seminarium om vår relation till en sjö
08 dec 12:00 - 16:00

Varför älskar inte alla Vättern? Seminarium om vår relation till en sjö

[Scrolla längst ner på sidan för anmälan]

Under ett års tid har Österängens Konsthall drivit ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag. Projektet har involverat konstnärer, aktivister och en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern.

Vättern förser uppemot en halv miljon svenskar med dricksvatten och är hem åt ännu fler fiskar, fåglar, däggdjur och växter. I ”Rätten till Vättern” har vi undersökt och prövat konstens förmåga att samtala kring de stora frågorna som grundar sig i miljörörelsens akuta behov av kommunikation kring vår tids ödesfrågor. Om det som mobiliserar engagemang är gemenskaper, historier och identitetsbyggande verksamheter, kan då konsten vara verktyget som får oss att tänka om och ställa om samhället när det inte längre räcker att informera?

”Rätten till Vättern” har bland annat resulterat  i två offentliga gestaltningar men det har också varit ett år av relationella och medskapande processer där vi lärt oss av varandra och skapat tillsammans.  Projektet har tagit fasta på den konstnärliga och aktivistiska kompetens som fanns representerad i vår stora referensgrupp och den sakkunskap och engagemang som finns bland de miljöorganisationer som slutit upp kring projektet.

Välkommen till ett seminarium där vi reflekterar över de erfarenheter vi gjort i projektet, men också blickar framåt. Hur fördjupar vi relationen till Vättern och  varandra och vad kan dessa relationer leda till?

Moderator: Thomas Laurien, lektor i design, HDK/Valand.
Medverkande: Katarina Vallbo, Konstkollektivet Ugglan, Pella Thiel (Naturens Rättigheter), Aktion Rädda Vättern, Anders Berthling (Naturskyddsföreningen), Carina Gustafsson (Urbergsgruppen Grenna Norra Kärr), Camilla Linusson (Hästholmens Bygdegård).

PROGRAM

12.00-13.00: Drop-in lunch. Österängens Konsthall bjuder på vegansk lunchmacka.

13.00: Konsten talar
Katarina Vallbo och Konstkollektivet Ugglan presenterar de två offentliga gestaltningar som skapats inom ramen för ”Rätten till Vättern

Efterföljande samtal med Pella Thiel Naturens Rättigheter

14.15: Fika

14.30: Älskarna talar
Hästholmens bygdegård, Naturskyddsföreningen, Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen Grenna Norra Kärr berättar om sina relationer till Vättern.
Medverkande:Anders Berthling, Naturskyddsföreningen, ARV, Carina Gustafsson, Urbergsbergsgruppen Gränna Norra Kärr,  Camilla Linusson, Hästholmens Bygdegård.

15.00: Framtiden talar
Tillsammans talar vi om framtiden – och framtiden talar till oss. Hur kan våra relationer till Vättern och varandra skapa en bättre framtid för Vättern och oss själva? Hur jobbar vi framåt?

 

PRAKTISK INFORMATION

Datum: 8 december
Tid: 12.00-16.00. Seminariet inleds med drop in-lunch 12.00-13.00
Anmälan: Anmäl dig till seminariet här nedan senast den 6 december.
Vi bjuder på vegansk lunchmacka och fika. Meddela oss på info@osternangenskonsthall.se om du har några allergier.

Har du frågor? Kontakta Johanna Linder på epost johanna.linder@osterangenskonsthall.se

Med stöd av Kulturrådet

Läs mer om projektet Rätten Till Vättern

 


Why does not everyone love Lake Vättern? A seminar about our relationship with a lake

For a year, Österängens Konsthall has lead an art project with the focus on nature’s rights, Lake Vättern as a legal entity, the importance of wetlands for the ecosystem and everyone’s right to clean lakes and streams. The project has involved artists, activists and a number of cultural and environmental organizations around Lake Vättern.

Lake Vättern supplies up to half a million Swedes with drinking water and is home to even more fish, birds, mammals and plants. In ”Rätten Till Vättern”, we have examined and tested the art’s ability to shine a light on today’s major issues; on the environmental movement’s urgent need for communicating the fatal issues of our time. If what mobilizes will are communities, stories and identity-building activities, can art be the tool that makes us rethink and change society when it is no longer enough to simply inform? ”Rätten Till Vättern” has, among other things, resulted in two public artworks, but it has also been a year of relational and co-creative processes where we learned from each other and created together. The project has focused on the artistic and activistic competence that was represented in our large reference group and the expertise and commitment that exists among the environmental organizations that have joined the project.

Welcome to a seminar where we reflect on the experiences we have made in the project, but also look ahead. How do we deepen the relationship with Lake Vättern and each other and what can these relationships lead to?

Moderator: Thomas Laurien, senior lecturer in design, HDK / Valand.
Participants: Katarina Vallbo, Konstkollektivet Ugglan, Pella Thiel (Rights of Nature), Aktion Rädda Vättern, Anders Berthling (Naturskyddsföreningen), Carina Gustafsson (Urbergsgruppen Grenna Norra Kärr), Camilla Linusson (Hästholmens Bygdegård).

PROGRAM

12.00-13.00: Drop-in lunch. Österängens Konsthall offers a vegan lunch sandwich.

13.00: Art speaks
Katarina Vallbo and Konstkollektivet Ugglan present the two public works created within the framework of ”Rätten Till Vättern”.

Following discourse with Pella Thiel Rights of Nature

14.15: Coffee break

14.30: The lovers speak
Hästholmens bygdegård, Naturskyddsföreningen, Aktion Rädda Vättern and Urbergsgruppen Grenna Norra Kärr talk about their relations with Vättern.
Participants: Anders Berthling, Naturskyddsföreningen, ARV, Carina Gustafsson, Urbergsbergsgruppen Gränna Norra Kärr, Camilla Linusson, Hästholmens Bygdegård.

15.00: The future speaks
Together we talk about the future – and the future speaks to us. How can our relationships with Lake Vättern and each other create a better future for Lake Vättern and ourselves? How do we continue the work?

PRACTICAL INFORMATION

NOTE THAT THE ENTIRE SEMINARE IS HELD IN SWEDISH

Date: December 8th
Time: 12.00-16.00. The seminar begins with a drop-in lunch 12.00-13.00
Registration: Register for the seminar below no later than December 6th.
We offer vegan lunch sandwich and coffee. Let us know at info@osternangenskonsthall.se if you have any allergies.

Do you have questions? Contact Johanna Linder by email johanna.linder@osterangenskonsthall.se

With the support of the Swedish Arts Council

<- Tillbaka till evenemang