The Conference of the Birds
01 jun - 01 sep

The Conference of the Birds

Foto: Eyes as Big as Plates

English version below

The Conference of the Birds är resultatet av ett stort nordiskt projekt där konstnärer från fyra nordiska länder arbetat med frågor om fåglars egenskaper, habitat och överlevnad. I ett samarbete mellan Österängens konsthall och Fågelmuseet, Jönköping, visas flera av konstverken för första gången i en gemensam utställning.

”Allt som är viktigt får en historia, en alldeles egen sång. Naturen och alla dess djur och växter är meningsfulla för oss, och den meningen återspeglas i konst och kultur. Och det som har skildrats och skrivits om förblir i våra sinnen som något värt att vårda.”

”Storskarven – en fågel värd en sång”, Karoliina Lummaa

Fåglar har funnits på jorden i 150 miljoner år. I vår mänskliga kultur återspeglas de i vår mytologi, konst och hantverk, litteratur, musik, dans och ceremonier över hela världen. Under de senaste decennierna har vi förlorat en stor del av den totala fågelpopulationen i Norden och många arter är i fara att försvinna för gott. Förlusten av fåglar kommer att få ofattbara konsekvenser, även för vår mänskliga kultur.

Österängen Konsthall och Jönköpings Fågelmuseum presenterar nu utställningen The Conference of the Birds. Utställningen visar många av de konstverk som producerats under ett fem år långt nordiskt konstprojekt, som utforskar kreativa sätt att samexistera med fåglar i en mer än mänsklig värld.  Kärnan i projektet är fem platsspecifika samarbeten, så kallade Nests, som har genomförts i Norge, Sverige, Finland och Danmark. I dessa Nests har inbjudna konstnärer, forskare, lokala invånare och fågelexperter reflekterat över och utforskat frågor som är kopplade till dessa särskilda platser och fågelarter.

Medverkande i utställningen och i det publika programmet: Becoming Species (DK) Eyes as Big as Plates (FI), Eva Bakkeslett (NO), Ulrika Jansson (SE), Ulla Taipale (FI), LauNau (FI), Jan Eerala (FI), Gylleboverket (SE), Maiken Vibe Bauer (DK), Christoph Matt (AU), Arternas Ambassad/Vems Vattenkropp? (SE), Pernilla Ljungkvist (SE)

Läs mer om projektet The Conference of the Birds

Vernissage lördagen den 1 juni, Österängens konsthall

11.00: Workshop med Becoming Species

Danska konstnärsgruppen Becoming Species slår sig ner i Österängens konsthall och bjuder in alla intresserade – barn, unga och vuxna – att bygga ett bo av återvunna tygrester och upphittade träpinnar. Boet har många olika former och kommer att byggas utifrån fri fantasi och improvisation. Under en drop-in workshop kommer boet att växa och spridas vilt och ohämmat.

13.00: Performance, Becoming Species. Boet som vi byggt tillsammans under workshopen blir en scen för en performance av Becoming Species där tre nyfödda, förvandlade fågelmänniskor kommer att dyka upp och möta världen för första gången. De flyger runt och visar upp sina speciella färdigheter och attribut.

13.30 Invigningssamtal The Conference of the Birds. Samtal i utställningen med medverkande konstnärerna Gylleboverket, Ulrika Jansson, Eva Bakkeslett, Becoming Species och Christoph Matt.

Vernissage söndagen den 2 juni, Fågelmuseet

10.00: Fågelfrukost med invigningssamtal om ljudkonstverket You can never know a language till you quiet your own av danska konstnären maiken vibe bauer  som visas på Fågelmuseet som en del av utställningen The Conference of the Birds. Medverkande:Ulf Gotthardsson, ornitolog Jönköpings Fågelklubb, Ulrika Jansson konstnär och kurator för projektet The Conference of the Birds, Adrian Byström, museipedagog. Vi bjuder på kaffe och ostsmörgås!

13.00: Neighbirdhood. Workshop.

I Neighbirdhood bjuder Christoph Matt, ekosocial designer, Ulrika Jansson, konstnär och Ulf Gotthardsson, ornitolog Jönköpings Fågelklubb in deltagarna till en interaktiv konst- och vetenskapspromenad. Med konstnärliga övningar och samtal kan deltagarna lära sig om förhållandet mellan fåglar och människor med fokus på några specifika fågelarter som lever vid Munksjön. Övningarna och vandringen skapar ett tillfälligt grannskap där vi kan få nya perspektiv på vår gemensamma historia, nutid och framtid i de miljöer vi alla delar.
Plats: Oljebryggan, vid Munksjöns strand mellan Jönköpings Roddklubb och Simsholmens Avloppsverk.
Hitta till Oljebryggan 

Välkommen!

Fri entré!

Publika aktiviteter 31 augusti – 1 september, program presenteras senare.

För guidade visningar och gruppbesök, kontakta info@osterangenskonsthall.se

Hitta till platserna:

Österängens konsthall
Birkagatan 1
554 65 Jönköping

Fågelmuseet
Skjutsarebacken
Jönköpings Stadspark

Oljebryggan, Munksjön

 

English version:

The Conference of the Birds is the result of a  Nordic project where artists from four Nordic countries explores questions about birds’ characteristics, habitat and survival. In a collaboration between Österängens konsthall and Fågelmuseet, Jönköping, part of these artworks are shown for the first time in the same exhibition.

Everything that is important gets a story, a song of its very own. Nature and all its animals and plants are meaningful to us, and that meaning is reflected in art and culture. And what has been depicted and written about remains in our minds as something worth cherishing”.
The Great cormorant – a bird worthy a song”, Karoliina Lummaa.

Birds have existed on Earth for 150 million years. In our human culture, they are reflected in our mythology, arts and crafts, literature, music, dance and ceremonies worldwide. In recent decades, we have lost a large part of the total bird population in the Nordic region and many species are in danger of disappearing for good. The loss of birds will have unimaginable consequen­ces, also for our human existence.

Österängen Konsthall and Jönköpings Fågelmuseum presents the exhibition The Conference of the Birds. The exhibition shows a collection of artworks produced during a five-year long Nordic art project, exploring creative ways to coexist with birds in a more than human world. 

The core of the project are five site-specific collaborations called Nests, located in Norway, Sweden, Finland and Denmark. The chosen places and bird related themes were selected by the different curators. In these Nests invited artists, researchers, and local inhabitants and bird experts have been reflecting on and exploring issues connected to these particular places and bird species. 

Participants in the exhibition and in the public program: Karoline Hjorth (NO), Riitta Ikonen (FI), Eva Bakkeslett (NO), Ulrika Jansson (SE), Ulla Taipale (FI), LauNau (FI), Jan Eerala (FI), Gylleboverket (SE), Maiken Vibe Bauer (DK), Becoming species (DK), Christoph Matt (AU), Pernilla Ljungkvist (SE), Thomas Laurien (SE), Kennet Öhlund (SE)

Opening June 1, Österängens konsthall

11.00: Workshop with Danish artist group Becoming Species. Becoming Species settles down in Österängen’s Art Hall and invites everyone interested – children, young people and adults – to build a nest from recycled fabric scraps and found wooden sticks. The nest has many different shapes and will be built based on free imagination and improvisation. During the 2-hour drop-in workshop, the nest will grow and spread wildly and uninhibited.

13.00: Performance, Becoming Species. The nest will now become a stage for a 20-minute performance of Becoming Species where three newborn, transformed bird people will emerge and meet the world for the first time. They fly around showing off their special skills and attributes.

13.30 Presentation of the exhibition with participating artists

Opening  Sunday 2 June, Fågelmuseet

10.00: Bird breakfast. Conversation around the sound work You can never know a language till you quiet your own  by maiken vibe bauer. Participants: Ulf Gotthardsson, Fågelklubben, Jönköping, and Adrian Byström, museum educator.

13.00: Hiking, workshop and conversation with Ulrika Jansson, Christoph Matt and Ulf Gotthardsson, Fågelklubben.
Location: ”The Oil Bridge”, on the shore of Munksjön between Jönköping’s Rowing Club and Simsholmen’s Sewage Works.

Welcome!

Free entrance!

Public activities 31 August – 1 September, program presented later.

For guided tours and group visits, contact info@osterangenskonsthall.se

Locations:

Österängens konsthall
Birkagatan 1
554 65 Jönköping

Fågelmuseet
Skjutsarebacken
Jönköpings Stadspark

”The Oil Bridge”

 

Anmälan

Internetbokning är inte tillgänglig för detta evenemang.

<- Tillbaka till evenemang