The Conference of the Birds: Alla arters rådslag
01 sep 11:00 - 13:00

The Conference of the Birds: Alla arters rådslag

English version below

Vad händer i oss när vi försöker leva oss in i en annan arts villkor och behov och prövar att tala för den? Vad kan vi lära oss om en plats genom att försöka se den från till exempel skäggdoppingens eller rödingens synvinkel?

Alla arters rådslag är en deltagarbaserad workshop som genomförs av Thomas Laurien och Kennet ÖhlundDeltagarna delas upp i grupper och tilldelas namnet på en art som bor i området, med fokus på fåglar och andra växt- och djurarter som de lever av och tillsammans med. Deltagarna får en stund att vandra i området, ta reda på fakta om arten, försöka känna varelsen i sig – dess habitat, dess vilja till liv och behov av specifika livsvillkor. Deltagarna försöker förena fakta och känsla och låter detta bli en utsaga som delas i ett avslutande rådslag om platsens framtid. Workshopen utgår från Joanna Macy’s “The Council of all Beings”.

Workshopen följs av ett efterföljande samtal som tar avstamp i vår nyss delade erfarenhet av att ha deltagit i ett Alla arters rådslag. Vad för slags kunskapsalstrande är rådslaget ett exempel på? Hur kan erfarenheter och kunskap som inte bygger på en människocentrerad världsbild hitta in i stadsutvecklingsprofessionernas vardag? Vilka hinder och möjligheter kan vi tänka oss?

När: Söndagen den 1 september
Var: Piren i Jönköping
Anmälan och kostnad: Ingen föranmälan krävs, ingen kostnad för deltagande

Österängens konsthall bjuder på lunchmacka!

Thomas Laurien är uppvuxen i Jönköping och är designer, curator och lärare/forskare på HDK-Valand i Göteborg. Teman i hans konstnärliga praktik och forskning är bl.a. vattenkroppar, flerartsrelationer och Naturens rättigheter. Thomas är del av forskningsprojektet ”Vems vattenkropp?” som med utgångspunkt i Vättern undersöker förutsättningarna för att det juridiska verktyget Naturens rättigheter ska kunna komma på plats i en svensk kontext. 

Kennet Öhlund är uppvuxen i Huskvarna och är poet och klimataktivist verksam i Borås. Han vill i skrift, tal och handling vara ambassadör för allt levande i skogar, marker och vatten – för alla med ett språk som människor inte så lätt förstår. Kennet är initiativtagare till ”Arternas ambassad – Viskan-Borås” som med stort allvar leker med definitioner och förväntningar på vad en ambassad och en ambassadör är och gör. Under våren 2024 utnämndes tio nya artsambassadörer i Borås.

Thomas och Kennet är medgrundare till Naturkulturföreningen skimmer och härvor som på ekofeministisk och posthumanistisk grund engagerar sig i relationer mellan människor och fler-än-människor.

 

The Council of all Beings

What happens in us when we try to live with the conditions and needs of another species and try to speak for it? What can we learn about a place by trying to see it from, for example, the point of view of the great crested grebe or the char?

Alla arters rådslag (the council of all beings) is a participant-based workshop conducted by Thomas Laurien and Kennet Öhlund. Artist Ulrika Jansson introduces the workshop and moderates the following panel discussion.

Participants are divided into groups and assigned the name of a species that lives in the area, focusing on birds and other plant and animal species that they live off of and with. The participants get to wander the area for a while, find out facts about the species, try to embody the creature itself – its habitat, its will to live and its need for specific living conditions. The participants try to combine facts and feelings and let this become a statement that is shared in a closing council about the future of the place. The workshop is based on Joanna Macy’s ”The Council of all Beings”.

The subsequent conversation is based on our recently shared experience of having participated in an All Species council. What kind of knowledge generation is the council an example of? How can experiences and knowledge that are not based on a human-centered worldview find their way into the everyday life of urban development professionals? What obstacles and opportunities can we imagine?

When: September 1st, 11.00-13.00
Var: Piren, Jönköping
No pre-registration, free participation

Thomas Laurien – raised in Jönköping – is a designer, curator and teacher/researcher at HDK-Valand in Gothenburg. The themes in his artistic practice and research are i.a. water bodies, multispecies relationships and Nature’s rights. Thomas is part of the research project ”Vems vattenkropp” (Whose body of water) which, based on Lake Vättern, examines the conditions for the legal tool Nature’s rights to be able to come into place in a Swedish context. 

Kennet Öhlund – raised in Huskvarna – is a poet and climate activist active in Borås. In writing, speech and deed, he wants to be an ambassador for all living things in forests, fields and water – for everyone with a language that people don’t easily understand. Kennet is the initiator of the Arternas ambassad – Viskan-Borås (Species Embassy – Viskan-Borås) which with great seriousness plays with definitions and expectations of what an embassy and an ambassador are and do. During the spring of 2024, ten new species ambassadors were appointed in Borås.

Thomas and Kennet are co-founders of the NatureCulture Association Skimmer och härvor, which engages on an ecofeminist and posthumanist basis in relationships between humans and more-than-humans.

 

 

 

Anmälan

Internetbokning är inte tillgänglig för detta evenemang.

<- Tillbaka till evenemang