AISHLING MULLER I STUDIO476
04 feb - 28 feb

AISHLING MULLER I STUDIO476

INTO PRESENCE

(English version below)

Aishling Muller (f.1980 Irland) fascineras av det mänskliga tillståndet, något hon dokumenterade som fotograf under sina tidiga år. Sedan 2012 har hon varit på en intensiv inre resa som har lett till en dramatisk utveckling av hennes konst. Nu är hon inte längre en observatör av den yttre världen, utan fokuserar istället på upplevelsen av den inre tillvaron. Här presenteras ett urval av konstverk från flera olika utställningar: ”Elemental The Prologue” (2016), ”Chapter One: The Path of Least Resistance” (2017), och ”The well of bottled emotions” (2018).

Mullers konst inspireras av Joseph Campbell och Carl Jung och deras tankar om att vi alla följer samma livsbana eller hjälteresa – något som innebär att vi kommer ställas inför samma utmaningar i takt med att vi utvecklas som personer. För att kunna leva i nuet måste vi tillåta oss att hela tiden växa, frigöra oss och utveckla vår förståelse för oss själva och allting runtomkring.

Muller utgår ofta från sina egna erfarenheter av livet – lärdomar om personlig utveckling i kombination med dokumentär berättarteknik. Hon visualiserar denna kunskap och skapar en spegel åt sin publik, där de kan känna igen sina egna livserfarenheter. Genom sitt arbete inom alternativ hälsa och energetisk healing har Muller även erfarenheter från det andliga planet – något som också återspeglas i hennes konst med teman kring personlig utveckling och att växa med sin kreativa process.

Aishling Muller är en konstnär från Irland som har skapat och ställt ut konst sedan 2007. Hon är utbildad inom audiovisuell media och har en master-examen i ”Art in the Digital world” från NCAD i Dublin. Hon har ställt ut i Irland, Island, Sverige, Grekland, New York och Barcelona, och höll ett föredrag för TEDx Talks i Reykjavik 2017, under rubriken ”Rethinking Creativity”. Muller är även medlem i FISL, det isländska förbundet för fotografisk samtidskonst. I år kommer hon ställa ut på Höglandets konstronda, 21-24/5 2020.

2019 flyttade Muller till Sverige från Island, och fortsätter att arbeta med både konst och spiritualitet från sitt hem utanför Nässjö. För närvarande förbereder hon arbete för nästa utställning, ”Chapter Two – A home inside of the self”. Muller arbetar med digitalt foto och video, uppträdande, målning, text, ljud, skulptur och interaktiv konst.

 

www.heartheartheartearth.com  |  Phone 0046729620080    |   aishlingmuller@hotmail.com

Studio476 är vår experimentyta där alla som vill kan boka in sig för en utställning. Läs mer om Studio476 här.

Öppettider:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Lördag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
OBS: 24 feb -28 feb endast ingång via biblioteket

 

 

Aishling Muller’s (b 1980 Ireland) is fascinated by the human condition, spending her early years documenting as photographic observer.

Being on an intensive inner journey since mid 2012 has lead to a dramatic shift in the direction of works created …. turning from an outside documentary perspective to a more reflective inward creative process. In this exhibition she presents selected works from different previous exhibitions; Elemental The Prologue” (2016), ”Chapter One: The Path of Least Resistance” (2017), och ”The well of bottled emotions” (2018).

Muller’s art is inspired by Joseph Campbell and Carl Jung and their thoughts that we all follow the same course of life or heroic journey – which means that we will face the same challenges as we develop as individuals. In order to live in the present, we must allow ourselves to constantly grow, free ourselves and develop our understanding of ourselves and everything around us.

Muller often draws on her own experiences of life – lessons about personal development in combination with documentary storytelling. She visualizes this knowledge and creates a mirror for her audience, where they can recognize their own life experiences. Through her work in alternative health and energetic healing, Muller also has experiences from the spiritual plane – something that is also reflected in her art with themes of personal development and growing with her creative process.

Aishling Muller is an artist from Ireland who has created and exhibited art since 2007. She is educated in audiovisual media and holds a master’s degree in ”Art in the Digital world” from NCAD in Dublin. She has exhibited in Ireland, Iceland, Sweden, Greece, New York and Barcelona, ​​and gave a lecture for TEDx Talks in Reykjavik 2017, under the title ”Rethinking Creativity”. Muller is also a member of FISL, the Icelandic Association for Photographic Contemporary Art. This year, she will be exhibiting at the Highland Art Tour, 21-24 May 2020.

In 2019, Muller moved to Sweden from Iceland, and continues to work with both art and spirituality from her home outside Nässjö. She is currently preparing work for the next exhibition, ”Chapter Two – A home inside of the self”. Muller works with digital photo and video, performance, painting, text, sound, sculpture and interactive art.

Studio476 is our experimental space where anyone who wants to can book an exhibition. Read more about Studio476 here.

Hours:

Monday: 10:00 – 16:00 (entrance via the library)
Tuesday: 11:00 – 16: 00 (entrance via the library)
Wednesday: Closed
Thursday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Friday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Saturday: 11:00 – 16: 00 (entrance via the art hall)
Sunday: 11:00 – 16:00 (entrance via the art hall)

NOTE! 24- 28 feb only entrence via the library

<- Tillbaka till evenemang