Titel: Key Stone Space

Upphovsperson/konstnär: Jens Evaldsson

Plats: Olika träd på Österängen

 

Jens Evaldssons ”Key Stone Space” är ett konstverk för människor men det är också en interaktiv skulptur som fåglar och andra arter kan använda för att bo och söka skydd i. Konstverket består av flera metallskulpturer utplacerade i träd på olika platser på Österängen, vars former efterliknar så kallade “nyckelstenar”. Titeln på verket refererar till dessa “keystones”. ”Nyckelsten” är en teknisk term inom arkitekturen som används när man bygger stenvalv. Just stenvalv byggs genom att formhuggna stenar staplas ovanpå varandra som en ark eller en båge. Längst upp placeras nyckelstenen, som låser ihop alla nedanstående stenar och gör stapeln till en stabil konstruktion. Nyckelstenens placering blir alltså bärande för hela strukturen. Utan den rasar allting samman. Därmed fungerar sig begreppet “keystone” som en metafor för att beskriva ett system där enheterna är beroende av en unik, bärande komponent.

En utveckling av denna term myntades av ekologen Bob Paine 2016. Han använder termen “Hyperkeystone Species” för att markera människans speciella roll i näringskedjan där hon, likt en nyckelsten, påverkar alla andra arter och deras livsmiljöer. Människan i sig är som en nyckelsten och skulpturernas spegelblanka yta är tänkta att förmedla detta budskap. Vem ser du i ytans reflektion och vilken är hens plats i naturen?

Men även om nyckelstenen har den viktigaste positionen så faller även den om andra stenar faller. I Jesn Evaldssons verk framstår de andra stenarna som redan saknade och nyckelstenen hålls endast upp av ett träd. Man kan föreställa sig en osynlig port undertill, en ingång som vi bjuds in att träda igenom. Mänskligheten står inför ett vägval för framtiden och det är viktigt att vi inte går igenom de portar som vi inte kan stänga efter oss. Ett felaktigt val kan leda till brytpunkter som orsakar oåterkalleliga  förändringar i vår livsmiljö.

Städernas arkitektur av glas och stål skiljer sig från den växta naturen och försöker stå emot förruttnelse och förfall genom att klamra sig fast vid idén om det eviga. Dessa fågelholkar i metall blir för Evaldsson en symbol för människans framfart och ibland tafatta försök att styra naturens system. Ett välmenat, men hårt och därmed potentiellt dysfunktionellt  föremål som fåglarna får ta del av, men på människans villkor.

 Skulpturerna i träden på Österängen kan beskådas av människor och bebos av djur. Med dom vill Jens Evaldsson väcka ett intresse för människans relation till naturen med betoning på näringskedjor, både artmässiga, sociala och ekonomiska. Förhoppningen är att dom ska bli en katalysator för samtal om hållbarhet och framtidssäkring av vår miljö och klimatet för både människodjuren  – och de andra djuren.

 

Jens Evaldsson Biografi

Jens Evaldsson är konstnär med en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögkolan. Han arbetar med organisation, samtal och samarbeten som material. Med utgångspunkt i människans beteende och sociala interaktion aktiverar Evaldsson mellanmänskliga rum genom olika typer av interventioner som i sin tur skapar nya kontexter och verkligheter. Evaldsson arbetar idébaserat men ofta gestaltande med de material och metoder som i det givna sammanhanget lämpar sig bäst för det han vill uppnå: En möjlighet att föra samtal kring vad det är att vara människa tillsammans med andra.

Genom organisering av grupper, situationer och platser för möten, samtal, förhandlingar och samarbeten, blir resultatet ibland utställningar, men lika ofta ett nytt diskursivt och socialt rum på en befintlig institution eller i en social kontext. Ibland i vattnet!

Frågor kring hur man subtilt och subversivt kan förskjuta perspektiv och öppna upp för nya förståelser har intresserat Evaldsson sedan hans studietid. Hans metoder har varierat över tid för att idag gå via DIY (Do It Yourself) och makerkulturen, transdisciplinära undersökningar, studentsamverkan, teknikutveckling och uppfinningar av allehanda slag tillsammans med ett omfamnande av sub- och smak-kulturer. Allt detta ställs i Evaldssons värld i relation till politik, psykologi, dramaturgi, konstteori, historia och filosofi. Samt till den ständigt obesvarade frågan – hur blev vi de vi är och hur kan vi leva tillsammans?