PERFERIA MACKAPÄRIUM
18 jan - 23 feb

PERFERIA MACKAPÄRIUM

Fredagsvisning: Gratis guidad visning av ”Perferia Mackapärium” fredagen den 21 februari kl. 13.00.

Obs: Grupper ombeds boka på info@osterangenskonsthall.se

 

(English version below)

[krig] är det konstnärliga mötet mellan Jon Perman och Karin Bäckström. [krig] är en ritual, en rörelse, en känsla. [krig] namngav sig själva enligt punkens traditioner och med en idé om ett motstånd och DIY-etik. Tillsammans släpper de skivor, skapar installationer, driver ett själv organiserat galleri och organiserar konstnärliga projekt och använder [krig] som en delad identitet.

Som en idé om att skapa sin egen verklighet genom att skapa en scen och plats som fler kan vara en del av. Inte som en funktion utan som en gemensam process som blir till handlingar, uppträdanden, objekt och situationer.

[krig] utforskar textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya verkligheter genom att uppfinna processer som utvecklas i nuet, en blandning av upplevelsen av det materiella och immateriella. Hantverksprocesser kan bli till dans, utforskande till performance. Genom att prova först och tänka sen blandar de idéer om performativa händelser med material.

Deras verk byggs upp av musik, dans, rytm, trassel, vävning eller virkning, saker en känner igen blir tillsammans en ny ordning. Som ett möte mellan världar, ett dansgolv, en berättelse om en stad eller den påstådda sanningen om verkligheten. [krig] vill vända på förhållandet mellan artist och publik, konstnär och dansgolv och mässar om galenskapen och kreativitetens rätt. Om att få vara som en är, inte orka med och brinna inuti.

[krig] vill inget speciellt, [krig] skapar en värld. [krig] är en idé om allt.

I utställningen visas fem verk.

 

VERNISSAGE LÖRDAG 18 JANUARI KL 13:00
Under vernissagen gör [krig] tillsammans med dansaren Stina Nilsson ett performance kring verket ”Konst 008 [Tygla vårt sätt att andas]” där de framför musik från sitt kommande album tillsammans med en improviserat byggd struktur. Många av verken delar kopplingar mellan varandra och utvecklas genom ett undersökande av hur rum och berättande skapas i nuet genom musik och material, samt hur bestående delar kan lösas upp eller kopplas ihop med temporära möjligheter. Som att följa en tråd genom ett härva av trassel.

Program:
12.00 Dörrarna öppnas
13.00 Vernissage
14.00 Performancekonsert [krig] och Stina Nilsson
16.00 Konsthallen stänger

 

English version

[krig] is the artistic meeting between Jon Perman and Karin Bäckström. [krig] is a ritual, a movement, a feeling. [krig] named themselves according to punk traditions and with an idea of ​​resistance and DIY ethics. Together, they release music, create installations, run a self-organized gallery and organize artistic projects and use [krig] as a shared identity.

As an idea of ​​creating their own reality by creating a scene and place that more people can be a part of. Not as a function, but as a common process that leads to actions, behaviors, objects and situations.

[krig] explores the possibilities of textiles and music to build rooms, objects and to form new realities by inventing processes that develop in the present, a mixture of the experience of the material and the intangible. Crafting processes can turn into dance, exploration into performance. By trying first and thinking second, they mix ideas about performative events with material.

Their work is built up by music, dance, rhythm, entanglement, weaving or crocheting, things one recognizes becomes a new order together. Like a meeting of worlds, a dance floor, a story of a city or the alleged truth of reality. [krig] wants to reverse the relationship between artist and audience, artist and dance floor and ponders the madness and the right of creativity. About being alowed to be as we are, to not cope and to burn on the inside.

[krig] wants nothing in particular, [krig] creates a world. [krig] is the idea of ​​everything.

The exhibition shows five works by the duo.

OPENING SATURDAY, JANUARY 18 AT 1 pm
During the opening, [krig] together with dancer Stina Nilsson makes a performance around the work ”Konst 008 [Tygla vårt sätt att andas]” where they perform music from their upcoming album together with an improvised built structure. Many of the works share links between each other and develop through an examination of how space and storytelling are created in the present through music and material, as well as how existing parts can be dissolved or linked to temporary possibilities. Like following a thread through a tangle of yarn.

Program:
12 pm Doors open
1 pm Opening ceremony
2 pm Performance consert [krig] and Stina Nilsson
4 pm The Art Hall closes

<- Tillbaka till evenemang