Cletus Nelson Nwadike: Min mamma är en ängel nu
09 sep - 06 nov

Cletus Nelson Nwadike: Min mamma är en ängel nu

English version below

”Min mamma gick bort den 26 september 2021. Hon hade ont i magen men läkaren kunde inte rädda hennes liv. Jag var inte hemma men har följt henne varje steg genom Whatsapp. Jag har känt och älskat och litat på henne i mer än 50 år. Men helt plötsligt var hon inte längre där. Och det finns inget jag kan göra. Jag är så tacksam att hon var min mamma och hon gav mig allt hon kunde. Min mamma fru Caroline Nwadike bodde i byn Abagana i Nigeria. Det är en het plats både politiskt och på annat sätt. Sjukhus fungerar inte och sjuka människor får inte den uppmärksamhet de behöver.

En dag när jag kom hem kände mamma inte igen mig. Först trodde jag att hon skämtade men sedan märkte jag att hon inte såg på mig som hon brukade göra… Hon var i sin egen värld och jag fick inte komma in där. Senare samma dag tog jag henne till en läkare och han sa att det kan vara demens och att mammas situation kommer att bli värre. Folk i byn tror att demens är galenskap eller voodoo eller ockultism.

Vissa människor har inte sympati för de som lider av demens. Ibland var min mamma väldigt arg och sa saker som gör folk ledsna. Så många människor missförstod henne. Vi har spenderat så mycket pengar på att försöka skruva tillbaka tiden men alla ansträngningar var förgäves.

Min mamma var stark som ett lejon och min pappa kallar henne ”kvinnan som kunde läsa tankar” Min mamma födde elva barn och jag är nummer ett. Min mamma har förlorat sex av sina elva barn. Jag minns riset och bönorna med grönsaker som hon brukade göra åt mig. Jag minns hur fantastiskt det var att vara i en dansgrupp. Min mamma gjorde faktiskt trummorna vi använde. Det var helt fantastiskt. Jag älskar att titta, lyssna och känna på trummorna och showerna, men ännu viktigare är kulturerna delade.” – Cletus Nelson Nwadike


Cletus Nelson Nwadike är poet och fotograf . Han är född i Nigeria men har bott i Sverige sedan 1990 och är numera bosatt i Aneby, Småland.

Cletus Nelson Nwadike har nominerats till och vunnit en rad internationella fototävlingar. Tidigare i år kom han på andra plats i kategorin ”Still life” i Sony World Photo Award, Somerset House, London.
Nwadike har bland annat visats på Fotografiska i Stockholm, Arbetets Museum i Norrköping och  Gallery Rivaa, New York.
Detta blir hans första utställning på hemmaplan i Jönköping.

Som poet debuterade Cletus Nelson Nwadike 1998 med diktsamlingen ”En kort svart dikt” och har sedan dess gett ut ytterligare tre diktsamlingar, varav den senaste  ”Jag vill inte sörja dig”  kom 2006.

VERNISSAGE FREDAGEN DEN 9 SEPTEMBER KL. 18.00.

VÄLKOMMEN!

Poesiuppläsning med Cletus Nelson Nwadike tisdagen den 18 oktober kl. 18.00. Läs mer här


”My mother passed away on September 26, 2021. She had a stomach ache but the doctor could not save her life. I was not at home but have followed her every step through Whatsapp. I have known and loved and trusted her for more than 50 years . But all of a sudden she was no longer there. And there is nothing I can do. I am so thankful that she was my mother and she gave me everything she could. My mother, Mrs. Caroline Nwadike, lived in Abagana village in Nigeria. It is a hot spot both politically and otherwise. Hospitals don’t work and sick people don’t get the attention they need.

One day when I came home, my mother didn’t recognize me. At first I thought she was joking but then I noticed that she wasn’t looking at me like she used to… She was in her own world and I wasn’t allowed in there. Later that day I took her to a doctor and he said it could be dementia and that my mothers condition will get worse. People in the village believe that dementia is madness or voodoo or the occult.

Some people do not have sympathy for those suffering from dementia. Sometimes my mother was very angry and said things that make people sad. So many people misunderstood her. We have spent so much money trying to turn back time but all efforts were in vain.

My mother was strong as a lion and my father calls her ”the woman who could read minds”. My mother gave birth to eleven children and I am number one. My mother has lost six of her eleven children. I remember the rice and beans with vegetables she used to make for me. I remember how amazing it was to be in a dance group. My mom actually made the drums we used. It was absolutely fantastic. I love watching, listening and feeling the drums and the shows, but more importantly the cultures we shared.”

Cletus Nelson Nwadike is a poet and photographer. He was born in Nigeria but has lived in Sweden since 1990 and now resides in Aneby, Småland.
Cletus Nelson Nwadike has been nominated for and won a number of international photography competitions. Earlier this year he came second in the ’Still life’ category in the Sony World Photo Award, Somerset House, London.
Nwadike has been shown at Fotografiska in Stockholm, Arbetets Museum in Norrköping and Gallery Rivaa, New York, among others. This will be his first exhibition e in Jönköping. As a poet, Cletus Nelson Nwadike made his debut in 1998 with  ”A short black poem” and has since published three more collections of poems, the latest of which ”I don’t want to mourn you” came in 2006.

Opening friday september 9th at 18.00
Welcome!

Poetry reading with Cletus Nelson Nwadike tuesday october 18th at 18.00.

 

<- Tillbaka till evenemang