VILKA JÄVLA AMATÖRER! Inlämningsdagar
30 nov - 01 dec

VILKA JÄVLA AMATÖRER! Inlämningsdagar

INLÄMNING TILL ÖPPEN SALONG

“En amatör, av franskans “amateur”  – ursprungligen från latinets verb “amare”, som substantiv amator, ”en som älskar” –  är en person som ägnar sig åt en verksamhet av eget intresse utan att ha den som yrke – motsatsen till professionell. Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, eller genom inkomstnivå.” – Wikipedia

I årets salong, “Vilka jävla amatörer!” vill Österängens Konsthall –  förutom att öppna dörrarna för alla konstskapare oavsett meriter – undersöka frågor om vad som är fint och fult, bra och dåligt, folkligt eller elitistiskt. Därför saknar även i år vår salong en jury.. Ingen kommer att bedöma eller rangordna konsten – det blir helt upp till besökaren. Alla är välkomna att delta, amatörer, såväl som professionella och alla som befinner sig i gränslandet däremellan.

INLÄMNING

Fredagen den 30 november kl. 14.00-18.00
Lördagen den 1 december kl. 11.00-15.00

Vernissage: Lördagen den 8 december kl. 13.00.   Vernissagets eventsida

Till vernissagets eventsida

Producent: Jannie Sidenvik

Praktiska anvisningar

Vi tar emot alla olika typer av konstverk: måleri, skulptur, teckning, installation, fotografi, video- & ljudkonst och andra typer av digital konst. Konsthantverk såsom bruksföremål tas ej emot.
Alla som lämnar in är garanterade att få medverka med minst ett av sina verk.

Inlämning av fysiska verk

Fredagen den 30 november kl. 14.00-18.00 och lördagen den 1 december kl. 11.00 – 15.00.
Max tre verk per konstnär.

Inlämning av digitala verk (OBS! Gäller endast videoverk eller liknande):

Senast fredagen den 30 november via info@osterangenskonsthall.se.
Max tre verk per konstnär.
Videoverk får vara max 12 minuter långa.
Större filer skickas via Sprend eller WeTransfer.

Anmälningsavgift för deltagande konstnärer: 200 kr För medlemmar: 150 kr
Betalas på plats, kontant eller med kort, via swish: 123 196 197 8 eller via bankgiro 892-4623. Ange ditt namn på betalningen.
Betalar du innan inlämningen måste du kunna uppvisa ett kvitto.
Vid inlämning får du också fylla in en blankett med titel och pris på ditt verk.
Österängens Konsthall tar 30% provision på all eventuell försäljning.

Observera: Konst som ska hängas på vägg måste ha någon form av upphängningsanordning. Alla verk ska märkas med namn, adress, epost och telefonnummer och verkets titel.
Observera att konsthallen förbehåller sig rätten att fritt gestalta utställningen och kan inte garantera att följa eventuella hängningsanvisningar.
Konstnären ansvarar själv för att försäkra verken då konsthallen ej ersätter verk som eventuellt skadas under inlämning, hängning eller utställning.

Alla verk hämtas senast den 13 januari 2019 kl. 16-19 eller den 14 januari kl. 12-17. Österängens Konsthall ansvarar ej för konstverk som ej hämtats efter den 14 januari 2019.

Artist statement & visitkort

Vill du som medverkande konstnär lämna ett artist statement som vi sätter i en gemensam pärm för besökare under utställningsperioden att läsa i får du gärna göra det. Varje konstnär har ett A4 papper till förfogande, det kan vara enkelsidigt eller dubbelsidigt tryckt. Observera att konstnären ansvarar själv för utformning och utskrift. Det finns även möjlighet att lämna ett antal visitkort.

Försäljning i konsthallsbutiken

Som medverkande konstnär har du möjlighet att under utställningsperioden 8/12-13/1 sälja produkter såsom vykort, posters, litteratur, hantverk av olika slag m.m. i vår konsthallsbutik. Österängens Konsthall gör ett urval bland produkterna vilket betyder att konstnären kontaktar konsthallen och bifogar bilder på produkterna i förhand. Konsthallen tar sedan ställning till om butiken kan ta emot produkten och hur många. Konsthallen tar 30% provision plus eventuell moms på all försäljning. Konstnären ansvarar själv för att hämta upp ej sålda produkter under upphämntningsdagarna 13 och 14 januari.

Inlämningsblankett för konstverken kan fyllas i på plats vid inlämningsdatumen eller kan skrivas ut hemma och tas med vid inlämning.

Vilka jävla amatörer – inlämningsblankett

In English

“An amateur, of the French ”amateur”- originally from the Latin verb ”amare”, as a noun amateur, ”one who loves ”- is a person who engages in an activity of his own interest without having it as a profession – the opposite of professional . The boundary can be defined either through education and experience level, or through income level.” – Wikipedia

In this year’s salon, ”Vilka jävla amatörer!”, Österängens Konsthall wants to explore questions of what art can be considered good and bad, fine and pedestrian, popular or elite by opening the doors to all artisans regardless of merits. Therefore, this year’s salon is also without a jury. Nobody will judge or rank the art – it will be entirely up to the viewer. Everyone is welcome to attend, amateurs, as well as professionals and all who fall in between.

Opening: Saturday, December 8 at. 13:00.

Go to the openings event page

Producer: Jannie Sidenvik

——————————————————————————

Practical instructions

In December, we open Österängens Konsthall for ALL who creates art. Painting, sculpture, drawing, digital art – handicrafts such as utilities we have to decline.
Everyone who submits is guaranteed to have at least one artwork displayed in the salon.

Submission of physical works

Friday, November 30th at. 2 pm to 6 pm and Saturday December 1st at 11 am – 3 pm
There is a maximum three works per artist.

Submission of digital works (Note: Only video works or similar)

At the latest Friday, November 30th via info@osterangenskonsthall.se.
There is a maximum of three works per artist.
Video works may be a maximum of 12 minutes long.
Larger files are sent via Sprend or WeTransfer.

Registration fee for participating artists: 200 SEK. For members: 150 SEK
Payable on location, in cash or by card, via swish: 123 196 197 8 or via bankgiro 892-4623. Enter your name on the payment.
If you pay before the submission, you must be able to show a receipt.
Upon submission, you must also fill out a form with the title and price of your work.
Österängens Konsthall takes 30% commission on all sales.

Art which is to be hung on the wall should have some kind of suspension solution.
All works must be labeled with name, address, email and telephone number as well as the title of the work.
Observe that the art gallery reserves the right to form and present the exhibition freely and can not guarantee to follow any hanging instructions.
The artist is responsible for insuring the works as the art gallery does not replace works that may be damaged during submission, hanging or exhibiting.

All works will be collected by January 13th 2019 at. 4 pm – 7 pm or January 14th at 12 am – 5 pm. Österängen Konsthall is not responsible for works of art not collected after January 14th 2019.

Artist statement & Business cards

As a participating artist you can write an artist statement for our salong binder that visitors can look through. Every artist can contribute with one A4 paper, either single or dubbel printed. The artist will write and print the artist statement themselves and bring them on the submission day. You are also free to leave a few business cards.

Selling in our gallery shop

Artists may sell products such as postcards, posters, litterature, handmade goods etc. in our gallery shop for the duration of the salon (dec 8 – jan 13). Österängens Konsthall makes a selection, that means the artist must contact the gallery beforehand with pictures of the products and the gallery will respond with weather the shop will sell the products and how many. Österängens Konsthall takes 30% commission plus any VAT on all sales. The artist is responsible for collecting unsold products during the collection days 13th and 14th January.

The submission form for the artworks can be filld out at Österängens Konsthall on the submission dates or you can download and print them out and bring them with you.

 

Vilka jävla amatörer – inlämningsblankett – ENGLISH

<- Tillbaka till evenemang