Silvana Jankovic i Studio476
12 nov - 24 nov 00:00

Silvana Jankovic i Studio476

Me and my art – my art is me

Intensivt, passionerat och mångfacetterat så beskriver jag mitt skapande. Som känslomänniska vill jag lämna utrymme och vara fri i tanken såväl som i själen.
Jag utforskar i mitt målande och låter stundens känslor styra penseldragen som etsar sig fast på duken vilket gör att jag inte ”kopierar” min egen konst genom att hålla mig till ett eller samma tema. Min personlighet speglar min kreativitet beroende på var i livet jag befinner mig.
Som skapare utmanar jag mig själv genom att utveckla olika tekniker och begränsar mig inte av material utan utforskar olika uttrycksmedel. Dessutom tror jag inte på att stanna upp för länge vid en metod utan att våga laborera för att utvecklas. Jag experimenterar och återuppfinner nya motiv i min ateljé där jag tillbringar mycket av min tid. Där förlorar jag mig i mitt målande samtidigt som jag upptäcker nya sidor hos mig själv. Återkommande motiv som även blivit mitt signum är expressionistiska och abstrakta ansikten eller kaskader av färg som klingar väl ihop.

Jag fascineras av äldre kvinnliga karaktärer som lyckats i sin kreativa karriär och har en historia att berätta. Det är en inspirationskälla för mig på min konstnärsresa som jag anser bara börjat.
Jag vill beröra och få dig att känna istället för att tänka, jag vill inte begränsa dig som betraktare med förklaringar på mina motiv.
”Mina tavlor får tala för sig, jag vill skapa intryck och lämna avtryck”

2015 Svenska Konstbiennalen, KoBi i Nice, Frankrike. Jurybedömd utställning
2016, 2017, 2019 Södra Vätterbygdens Konstrunda
2016, 2018 Österängens Konsthall
2017, 2019 Kvarteret Ödlan
2019 Bagarstugan, Halmstad
2019 Grand Hotel, Jönköping

2005 2 års målning under ledning av Gunder Höög
2009 7,5 p Fri Målning, Jönköpings Högskola
2010 7,5 p Svartvita tekniker, Jönköpings Högskola
2018 Konstskola, Jönköping

Studio476 är vår experimentyta där alla som vill kan boka in sig för en utställning. Läs mer om Studio476 här.

Öppettider:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket)
Lördag 23/11: 13:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag24/11: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)

 

Intense, passionate and multi-faceted, that is how I would how I create.  As an emotionally driven person I want to allow for space  and be free in thought as well as in my soul.
I explore in my painting and let the emotions of the moment control the brush strokes that etch itself onto the canvas, which means that I do not ”copy” my own art by sticking to one theme. My personality reflects my creativity depending on where in life I am.
As a creator, I challenge myself by developing different techniques and do not limit myself to materials but explore different means of expression. In addition, I do not believe in staying too long with one method, rather I dare to develop them further by mixing. I experiment and reinvent new motifs in my studio where I spend a lot of my time. There I lose myself in my painting while discovering new sides of myself. Recurring motifs that have also become my signature are expressionist and abstract faces or cascades of color that blend well together.

I am fascinated by older female characters who have succeeded in their creative careers and have a story to tell. It is a source of inspiration for me on my artist journey that I believe has just begun.
I want to touch you and make you feel rather than think, I do not want to limit you as a viewer with explanations of my motives.
”My paintings can speak for themselves, I want to create impact and leave impressions”

<- Tillbaka till evenemang