Home is where the heart is Part II  - Boka privat visning
26 nov - 17 jan

Home is where the heart is Part II – Boka privat visning

[english version below]

PÅ GRUND AV PANDEMIN ÄR KONSTHALLEN STÄNGD TILL OCH MED DEN 6 JANUARI. MEN DU KAN BOKA EN PRIVAT KOSTADSFRI BOKNING HÄR NEDAN.
DIGITAL VISNING TILLGÄNGLIG HÄR NEDAN.

”Min kropp brinner av skam när jag inte samtalar eller delar konsten med någon. Mitt första minne av konsten är ett närmande, ett sökande av beauty. Jag skriver beauty eftersom svenska översättningen inte räcker. Jag vill inte. Orkar inte. Vettefan. 

Vi ser på tv och allt man känner är apati. Min far sa alltid: Apati är vad som kvarstår efter sökandet av synliggörande. Ett synliggörande av beauty som inte existerar på tv. Om jag måste definiera beauty: vördnad elegans.

 I ”Home is where the heart is” ser vi en man i en stillsam iscensatt bildsekvens, bära sin privata sarong på offentliga platser. Den vardagliga sarongen, som i hemlandet Somalia normalt bärs i offentliga miljöer, har i det nya landet kommit att bli ett plagg reserverat för hemmet och privata sammanhang. Det som tidigare var offentligt blev något privat. I detta gränsland, diasporans verklighet i det nya hemlandet, ville jag förhöja sarongen tillbaka in i det offentliga rummet. Detta projekt fortstätter i ”Home is where the heart is Part II.”

Jag har också bjudit in Fatima Moallim. Moallim arbetar med text, perfomance,video,skulptur. Min upplevelse av Moallims konst är beauty, en vördnad som jag inte sett tidigare. Jag vill se vad som händer när våra verk tillsammans finns ett rum. Men framförallt så är jag inte ensam. För mig är konsten ett samtal, att bjuda in en konstnär till min utställning är just det. Att ha ett samtal genom verken. Jag vet inte vart det leder, men jag vet några saker som är sanna:

Detta konstrum heter Österängens konsthall.
Världen är inte som den var igår.
Jag bjuder in Fatima Moallim för att hon gör beauty.
Jag försöker göra beauty.”
– Salad Hilowle

Salad Hilowle (f. 1986) är konstnär och filmskapare, född i Mogadishu, Somalia och uppvuxen i Gävle. Han tog sin examen från Kungliga Konsthögskolan 2020. Hilowle har också studerat på Konstfack, där första delen ”Home is where the heart is” visades 2018. Filmen ”Letter to Sweden” (2017) fick juryns hedersomnämnande i kategorin ”Bästa kortfilm” på Tempo dokumentärfestival 2017.

Fatima Moallim (f.1992) är konstnär, född i Moskva, bosatt och verksam i Stockholm. Hon arbetar främst med performance- och videokonst. Fatima Moallim medverkande i Modernauställningen 2018 på Moderna Museet i Stockholm och har också gjort performances på Göteborgs Konstmuseum och Skånes Konstförening.

BOKA PRIVAT VISNING

På grund av de nya restriktionerna är konsthallen stängd till och med den 17 januari. Under den tiden kan du boka en privat, kostnadsfri visning.
Visningen innebär att du och ditt sällskap (max 5 personer) på egen hand kan se utställningen och handla i vår butik. 
En av konsthallens personal finns på plats.  Observera dock att det inte är en guidad visning.

Visning är möjlig att boka tisdag – lördag kl. 11.00-17.00 och bokas senast kl. 16.00 dagen innan.

Mejla din bokning till info@osterangenskonsthall.se.

 

 

 

 

Home is where the heart is Part II – Book a private viewing

DUE TO THE PANDEMIC, THE ART HALL IS CLOSED UNTIL JANUARY 6TH. BUT YOU CAN BOOK A PRIVATE FREE VIEWING BELOW.
A DIGITAL VIEWING IS ALSO AVAILABLE ABOVE THIS TEXT.

“My body burns with shame when I do not talk about – or share art with anyone. My first memory of art is an approach, a search for beauty. I write beauty because the Swedish translation is not enough. I don’t want to. Can’t stand it. Vettefan.

You watch TV and all you feel is apathy. My father always said: Apathy is what remains after the search for visibility. A visualization of beauty that does not exist on television. If I have to define beauty: reverence elegance.

In ”Home is where the heart is” we see a man in a quietly staged image sequence, wearing his private sarong in public places. The everyday sarong, which in the home country of Somalia is normally worn in public environments, has in the new country become a garment reserved for the home and private contexts. What was previously public became something private. In this borderland, the reality of the diaspora in the new homeland, I wanted to lift the sarong back into the public space. This project continues in ”Home is where the heart is Part II.”

I have also invited Fatima Moallim. Moallim works with text, perfomance, video, sculpture. My experience of Moallim’s art is beauty, a reverence I have not seen before. I want to see what happens when our works are displayed together in a room. But above all, I’m not alone. For me, art is a conversation, inviting an artist to my exhibition is just that. To have a conversation through the artworks. I do not know where it leads, but I do know some things that are true:

This art room is called Österängen Konsthall.
The world is not as it was yesterday.
I invite Fatima Moallim because she does beauty.
I’m trying to do beauty. ”
– Salad Hilowle

Salad Hilowle (b. 1986) is an artist and filmmaker, born in Mogadishu, Somalia and raised in Gävle. He graduated from the Royal Academy of Fine Arts 2020. Hilowle has also studied at Konstfack, where the first part of ”Home is where the heart is” was shown in 2018. The film ”Letter to Sweden” (2017) received the jury’s honorable mention in the category ”Best short film” at Tempo documentary festival 2017.

Fatima Moallim (b. 1992) is an artist, born in Moscow, living and working in Stockholm. She works mainly with performance and video art. Fatima Moallim participated in the Modernauställningen 2018 at the Moderna Museet in Stockholm and has also performed at the Gothenburg Art Museum and Skånes Konstförening.

<- Tillbaka till evenemang