Curiosum
23 nov - 05 jan

Curiosum

(English version below)

Helena I. Blom och Ove Imland visualiserar i utställningen Curiosum olika kulturella avlagringar och lämningar. I centrum står människans behov av att samla, sortera och klassificera.

Konstnärernas egna samlingar av fossiler/mineraler, strandskräp och uppstoppade djur tillsammans med vanliga och ovanliga artefakter, bildar utgångspunkt för flera olika konstnärliga gestaltningar.

Helena I. Blom utforskar ofta det undermedvetna och arketypiska och i den här utställningen har hon arbetat med readymades, skulptur, collage och måleri.

”Jag har fascinerats av människans inneboende drivkraft att samla saker. Redan det lilla barnet samlar pinnar, stenar och snäckor som sedan värderas, ordnas och sorteras. Allt för att göra världen mer begriplig. Som vuxen kan detta utvecklas till en samlarmani och flera verk i utställningen utgår från våra egna samlingar och även utifrån tankarna bakom att bygga upp ett kuriosakabinett/wunderkammare.”

– Helena I. Blom.

Ove Imland arbetar i flera olika material och tekniker, beroende på idé och uttryck. I huvudsak kretsar hans bilder kring teman som kultur och natur, plats och identitet. Inspirationen kommer ofta av miljöer, djur och objekt. Ove är en flitig besökare på naturhistoriska museer, djurparker och akvarier, han intresserar sig särskilt för vårt sätt att ordna och visualisera naturen, den nära såväl som den exotiska.

”Till en början handlade mötet med denna konstruerade och tillrättalagda natur om ikonografiska och fenomenologiska tankegångar, hur vi betraktar och upplever konstruerade bilder och förtingligandet av djur och natur. Efterhand har också platsen som en visuell kontext blivit alltmer mer intressant. Platsen organiserar seendet.Vårt sätt att se och uppleva något, påverkas av våra förväntningar och vårt förhållningssätt till platsen där detta sker”

 – Ove Imland

Curiosum är en utställning som inspirerar och fascinerar, skapar igenkänning och förvåning.

Helena I. Blom (f.1962) är utbildad vid Konstfack, Glasskolan i Orrefors och West Surrey College of Art & Design. Hennes verk har visats på bland annat Nationalmuseum och CAA i London.

Ove Imland (f, 1963) är utbildad vid  Konstfack och har också studerat konstvetenskap. Han har ställt ut på ett flertal konsthallar och gallerier. Ove Imland  har gjort en rad offentliga utsmyckningar och varit jurymedlem för Liljevalchs Vårsalong.

VERNISSAGE MED KONSTNÄRSSAMTAL LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL. 13.00

In the exhibition Curiosum Helena I. Blom and Ove Imland visualize different cultural deposits and remains. At the center is the human need to gather, sort and classify. The artists’ own collections of fossils / minerals, beach debris and stuffed animals, together with common and unusual artifacts, form the starting point for several different artistic works.

Helena I. Blom often explores the subconscious and archetypal and in this exhibition she has worked with readymades, sculpture, collage and painting.

“I have been fascinated by the human inherent drive to collect things. Already the little child collects sticks, stones and shells which are then evaluated, arranged and sorted. Everything to make the world more understandable. As an adult, this can be developed into a collecting mania and several works in the exhibition are based on our own collections and also on the basis of the thoughts behind building a curio cabinet / wunderkammer. ”

– Helena I. Blom.

Ove Imland works in several different materials and techniques, depending on idea and expression. In essence, his images revolve around themes such as culture and nature, place and identity. The inspiration often comes from environments, animals and objects. Ove is a frequent visitor to natural history museums, zoos and aquariums, he is particularly interested in our way of organizing and visualizing nature, the near as well as the exotic.

“Initially, the encounter with this constructed and arranged nature was about iconographic and phenomenological thinking, how we view and experience constructed images and the simplification of animals and nature. As a visual context, the place has also become increasingly interesting. The place organizes vision. Our way of seeing and experiencing something is influenced by our expectations and our approach to the place where this happens ”

– Ove Imland

Curiosum is an exhibition that inspires and fascinates, creates recognition and surprise.

Helena I. Blom (b.1962) is educated at Konstfack, the Glasskolan in Orrefors and the West Surrey College of Art & Design. Her work has been exhibited at Nationalmuseum and CAA in London.

Ove Imland (b. 1963) is educated at Konstfack and has also studied art science. He has exhibited in several art halls and galleries. Ove Imland has created a number of public art works and been a juror for Liljevalch’s Spring Saloon.

Opening with Artist Talk November 23 13.00

<- Tillbaka till evenemang